Trung tâm Đền Thánh Hải Dương: Danh sách Công đức Đá viên xây Đền Thánh (tiếp theo)

Thứ hai - 02/11/2020 18:50      Số lượt xem: 4626

“Anh em như những viên đá sống động để xây nên ngôi Đền thờ… ” (1Pr 2,4-5). Lời Chúa trong thư thánh Phêrô dường như trở nên sống động hơn nơi những viên đá của lòng hảo tâm đóng góp xây Đền Thánh Tử đạo Hải Dương. Đây là danh sách Quý ân nhân công đức xây Đền Thánh, từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020, qua cha trưởng ban Giuse Dương Hữu Tình và qua cha phó ban Giuse Nguyễn Văn Vang.

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC VIÊN ĐÁ
(qua cha Giuse Dương Hữu Tình)

THÁNG 7 NĂM 2020
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Bà Maria Nguyễn Thị Ngào An Thủy   5 viên    
2 Bà Maria Trần Thị Thuận Kim Lai ½ viên      
3 Gia đình ông Giuse Hồi, Maria Mùi Kẻ Sặt   5 viên    
4 Các cha giáo hạt Lý Nhân Hà Nội 5 viên      
5 Bà Anna Nguyễn Thị Hợi Lại Xá. Hào Xá 1 viên      
6 Bà Maria Phạm Thị Phượng Tam Cửu, Bùi Hòa 3 viên      
7 Bà Têrêsa Nam Quảng Đạt, Đồng Xá 1 viên      
8 Bà Anna Anna Dương Thị Sáng Sở Kiện, Hà Nội 1 viên      
9 Bà Têrêsa Trần Thị Cúc Sở Kiện, Hà Nội 1 viên      
10 Ông Vic. Tiến và Maria Lánh   1 viên      
11 Bà Trương cựu Ngũ Mã, Tân Kim 1 viên      
12 Bà Maria Vũ Thị Thủy Phú Lộc 1 viên      
13 Bà Maria Nguyễn Thị Quyến Đồng Bình 1 viên 1 viên    
14 Ông Đaminh Thuận   1 viên      
15 Cụ Laurensô Dương Quang Quế Kim Bịch 10 viên      
16 Con cháu cụ cai Hình, anh Th.Khang Đồng Kênh, Nghĩa Xuyên 21 viên      
17 Ông Giuse N.T.Hùng, bà Anna Miền Đồng Kênh, Nghĩa Xuyên 10 viên      
18 Cộng đoàn hành hương Hà Nội 1 viên      
19 Bà Têrêsa và 1 gia đình Hà Nội 1 viên      
20 Anh Phaolô   1 viên      
21 Ông Micae Đoàn Trọng Chỉnh   1 viên      
22 Ông Phêrô Miền Quảng Đạt   1 viên    
23 Bà Maria Đoàn Thị Núi Hải Phòng 1 viên      
24 Bà Maria Nguyễn Thị Tuân Nhân Nghĩa 1 viên      
25 Bà Anna Nguyễn Thị Sim Quảng Đạt 1 viên 2 viên    
26 Ông Phạm Quang Hiếu Tân Kim 1 viên      
27 Bà Maria Luyện Thị Mièn Hải Dương 1 viên      
28 Bà Maria Nguyễn Thị Cánh Chi Khê 1 viên      
  Tổng   69 v 14  v    
 
 THÁNG 8 NĂM 2020
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Bà Maria Loan Phúc Yên. Bắc Ninh 1 viên      
2 Giuse Tính, Maria Loan, M. Thịnh Thái Hà, Hà Nội ½ viên      
3 Ông Phêrô Nguyễn Văn Tuyền và bà Maria Nguyễn Thị Sứng Anh quốc (20 triệu)     2 viên 2 viên
4 Ông Phêrô Liệu và bà Maria Hoa Kim Lai 1 viên      
5 Ông Phêrô Sinh và bà Maria Cúc Kim Lai 1 viên      
6 Ông Phêrô Hà và bà Maria Lân Kim Lai 1 viên      
7 Ông Phêrô Tĩnh, bà Maria Thành Kim Lai 1 viên      
8 Ông Phêrô Trần Văn Hưng Kim Lai 1 viên      
9 Ông Phêrô Phi và bố Phêrô Huấn Kim Lai 1 viên      
10 Chị em đội kim nhạc Kim Lai 1 viên      
11 Ông Giuse Viết và bà Anna Ngấn Kim Lai 1 viên      
12 Ông Phêrô Thanh, bà Maria Tính Kim Lai 1 viên      
13 Ông Phêrô Tuyển, bà Maria Huệ Kim Lai 1 viên      
14 Ông Phêrô Hoàn, bà Maria Chinh Kim Lai 1 viên      
15 Ông Phêrô Chiến, bà Maria Bắc Kim Lai   1 viên    
16 Ông Phêrô Quảng và bà Maria Ý Kim Lai 1 viên      
17 Bà Maria Cao Thị Hy Kim Lai 1 viên      
18 Ông Phêrô Nhật, bà Maria Miến Kim Lai 1 viên 1 viên    
19 Ông Phêrô Nam và Maria Yến Kim Lai 1 viên      
20 Bà Maria Đỗ Thị Gái Chính Tòa   1 viên    
21 Bà Maria Nguyễn Thị Bạch Yến Chính Tòa (5 triệu) 1 viên   1 viên  
22 Ông Phêrô Huy Kim Lai 1 viên      
23 Ông Phêrô Giỏi Kim Lai 1 viên      
24 Ông Phêrô Quế Kim Lai 1 viên      
25 Anh Phêrô Nguyễn Văn Hưng Đông Tân 1 viên   1 viên  
26 Anh Laurenso Trần Thế Đức Kim Bịch 5 viên      
  Tổng   26 v 3  v 4  v 2  v
 
THÁNG 9 NĂM 2020
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Chị Christine Quỳnh Nguyễn Hoa Kỳ (5.000 $) 1 viên 57 viên    
2 Cha Vinh Sơn Bùi Đức Sinh OP (2.000 $)   1 viên 10 viên  
3 Huynh đoàn dòng Ba Đaminh Nhân Nghĩa (7 triệu) 1 viên     1 viên
4 Phêrô Nguyễn V. Do và M. Hương Kim Lai 1 viên   1 viên  
5 Ông Phêrô Nhuần Kim Lai 1 viên      
6 Ông Phêrô Huy Kim Lai 1 viên      
7 Ông Phêrô Giỏi Kim Lai 1 viên      
8 Ông Gioan B. Nguyễn Văn Thịnh Đồng Khê   1 viên    
9 Ông bà Toan Đang Nhân Nghĩa   1 viên    
  Tổng   6 V 60 V 11 V 1 V
THÁNG 10 NĂM 2020
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Ông Phêrô Lê Văn Hùng, M. Thắm Đông Tân   1 viên    
2 Ông Phanxicô Đàm Đình Cún Sài Gòn   1 viên    
3 Ông Phêrô Nguyễn V. Giới, M. Kém Hải Dương   1 viên    
4 Anh Phêrô Đào Văn Nam, M. Yến Kim Lai   1 viên    
5 Ông Phêrô Kim Lai   1 viên    
6 Ông Giuse Ngô Vân Trường Phùng Khoang, HàNội 1viên 1 viên    
7 Anh Băng Cầu Cốn, Hải Dương   1 viên    
  Tổng   1 V 7 V    
 
Tổng cộng trong 4 tháng: 348.000.000 (ba trăm bốn tám triệu đồng), cụ thể theo loại đá:
- Loại 1: 102 x 1.000.000 = 102.000.000 đ
- Loại 2: 84 x 2.000.000 = 168.000.000 đ
- Loại 3: 15 x 4.000.000 = 60.000.000 đ
- Loại 4: 3 x 6.000.000 = 18.000.000 đ
  


DANH SÁCH CÔNG ĐỨC ĐÁ ĐỀN THÁNH
(qua cha Giuse Nguyễn Văn Vang)

Stt
HỌ TÊN Địa chỉ Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Số tiền
1 Anh Giuse Trần Văn Tiến
Chị Nguyễn Thị Thắm
An Lạc, Phương Quan       5 viên 30.000.000
2 Anh Trần Văn Bình
Chị Lưu Thị Thu Thủy
Hải Phòng       2 viên 12.000.000
3 Chị Nguyễn Thị Thương
Chị Nguyễn Thu Lượng
Hải Phòng       2 viên 12.000.000
4 Gia đình ông Thắng – Dung Đông Khê, Quảng Ninh     1 viên 1 viên 10.000.000
5 Lê Thị Thanh Lệ Trang Quan- Đồng Giới     1 viên 1 viên 10.000.000
6 Nguyễn Thị Nữ Hà Nội 1 viên     1 viên 7.000.000
7 Chị Đỗ Thị Hồng Nga An Tân       1 viên 6.000.000
8 Anh Nguyễn Việt Vương Hải Phòng     1 viên   4.000.000
9 Anh Gioan Trần Văn Diệu Hải Phòng   1 viên     2.000.000
10 Anh Nguyễn Ngọc Hùng Bình Hải - Xứ An Hải   1 viên     2.000.000
11 Antôn Trần Quốc Trung Sài Gòn   1 viên     2.000.000
12 Chị Trần Thị Kim Duyên Hòn Gai 1 viên       1.000.000
13 Chị Trần Thị Trang Sài Gòn 1 viên       1.000.000
14 Chị Trần Thu Hoài Vũng Tầu 1 viên       1.000.000
15 Ông Trần Anh Tuấn An Hải   1 viên     2.000.000
16 Anh Dương Đồng Xá   1 viên     2.000.000
17 Thiếu nhi giáo xứ An Tân   1 viên 1 viên     3.000.000
18 Bà Maria Đỗ Thị Dung Hòn Gai       5 viên 30.000.000
19 Nhóm Cộng Sự Hải Phòng 1 viên       1.000.000
20 Cụ Maria Lê Thị Bính Chính Tòa   1 viên     2.000.000
21 Nhóm Cầu Nguyện Ngũ Gia Hải Phòng 1 viên       1.000.000
22 Chị Bùi Thị Chăm (Trước đóng 10.000.000) Lãm Hà 10 viên       10.000.000
23 Bà Maria Chính Tòa 1 viên       1.000.000
24 Ba gia đình họ An Phát Xuân Lộc 3 viên       3.000.000
25 Hội Samari Hải Phòng 17 viên       17.100.000
26 Nhóm Bảo vệ sự sống tại Hải Phòng Hải Phòng 40 viên       40.000.000
27 Ông bà Laurexo Nguyễn Bá Công (1.000 USD) Houston
Hoa Kỳ
3 viên   5 viên   23.000.000
28 Bà Maria Nguyễn Thị Xoan (Tuyển)
(1.000 bảng Anh)
Chính Tòa       5 viên 30.200.000
29 Chị Maria Quế (200 USD) An Toàn 5 viên       4.600.000
30 Hoàng Văn Lộc (50 bảng Anh)
Vũ Thị Hòa
Anh Quốc
Hải Phòng
1 viên
1 viên
 
      1.500.000
1.000.000
  Tổng   87 V 7 V 8 V 23 V 272.400.000
 
Tổng cộng số tiền: 272.400.000 đ (hai trăm bảy hai triệu 4 trăm ngàn), cụ thể theo loại đá:
- Loại 1: 87 x 1.000.000 = 87.000.000 đ
- Loại 2: 7 x 2.000.000 = 14.000.000 đ
- Loại 3: 8 x 4.000.000 = 32.000.000 đ
- Loại 4: 23 x 6.000.000 = 138.000.000 đ
 
Những tấm lòng quảng đại trên như những viên đá xây nên Đền Thánh bằng đá. Công trình này biểu trưng cho đức tin kiên vững của các Anh Hùng tử đạo và bày tỏ lòng hiếu thảo của con cháu với các bậc Tiền nhân. Nguyện cho những ai góp phần mình làm nên những điều kỳ diệu này cũng được thừa hưởng muôn phần phúc từ đây.
Ban Kiến thiết Đền Thánh
Trưởng ban
Lm. Giuse Dương Hữu Tình

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 337
  •   Máy chủ tìm kiếm 29
  •   Khách viếng thăm 308
 
  •   Hôm nay 33,508
  •   Tháng hiện tại 630,315
  •   Tổng lượt truy cập 80,563,215