Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giới thiệu các ứng viên Phó tế ngày 12 tháng 5 năm 2020

Lúc 17h00 ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên sẽ truyền chức phó tế cho 8 thầy vừa mãn trường Đại Chủng viện. Sau đây là tiểu sử trích ngang của 8 ứng viên lên chức Phó tế.
Ban TTGP thực hiện