Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy: ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp