Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Người băng qua giữa họ mà đi (Thứ Hai tuần III Mùa Chay;Lc 4,24-30)

Thái độ của những người Nadaret quê hương của Chúa cũng là thái độ của dân chúng nói chung đối với Người. Họ ngạc nhiên và cảm phục vì những lời lẽ khôn ngoan xuất phát từ miệng Chúa.

 Nội dung giáo lý thì mới mẻ và nhất là lời giảng dạy của Chúa có uy quyền, lại có những dấu lạ điềm thiêng đi kèm theo. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn cứng lòng không chịu tin. Họ cho rằng mình biết quá rõ về ông Giêsu này, chỉ là bác thợ mộc mà thôi. Khi Chúa nhắc đến hai sự kiện trong lịch sử là trường hợp và góa thành Sarepta được cứu khỏi chết đói và ông Naaman được chữa lành bệnh phong, là những người ngoại nhưng đã có lòng tin mạnh mẽ như thế nào, thì những người đồng hương của Chúa đã nổi giận, định ra tay xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. Điều ấy làm chứng rằng khi thi hành sứ mạng, Chúa sẽ gặp thứ thách, chống đối và loại trừ. Mặc dù vậy thì Người vẫn cương quyết trung tín cho đến cùng, băng qua giữa khó khăn và sẽ chiến thắng.

Nếu chúng ta bước vào Mùa Chay với tinh thần của Hội Thánh, thì chúng ta sẽ vượt qua khó khăn thử thách và nắm chắc phần thắng.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông