Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Thánh Lễ An Táng Đức Cha Phanxico Savie Nguyễn Văn Sang, nguyên Gm Thái Bình

Bài giảng Thánh Lễ An Táng Đức Cha Phanxico Savie Nguyễn Văn Sang, nguyên Gm Thái Bình