Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Xin Nhận Lấy Hồn Con - Ngày 26/12: Kính thánh Stêphanô, Tử đạo tiên khởi (Mt 10, 17-22)