Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chạm Đến Thì Được Khỏi - Thứ Hai tuần 5 mùa Thường niên (Mc 6, 53-56)