Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 7/2023

Trong tinh thần hiệp thông, TGM xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 7 năm 2023 (cập nhật 02/7/2023)
lic muc vu

LỊCH MỤC VỤ THÁNG 7 NĂM 2023 
 
 
  
NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
2/7 Chúa nhật Thánh Lễ Đông Lâm 19g00
6/7 Năm Họp Ban Tư Vấn Tòa Giám Mục 9g00
Thánh Lễ Xâm Bồ 18g00
7/7 Sáu Thánh Lễ Đền Thánh Hải Dương 15g00
9/7 Chúa Nhật Thánh Lễ Thêm Sức Kẻ Sặt 9g00
Thánh Lễ Quảng Đạt 19g00
16/7 Chúa Nhật Thánh Lễ Thêm Sức Lãm Hà 18g00
17-22/7 Hai Mục Vụ Ban Mê Thuột    
23/7 Chúa Nhật Thánh Lễ Thêm Sức Hội Am 9g00
Lễ chân phước Anrê Phú Yên Chính Tòa 15g30
24-28/7 Hai Họp Ủy Ban Kinh Thánh Trung Tâm Mục Vụ  
29/7   Thánh lễ Thêm Sức Tân Kim 18g00
30/7 Chúa Nhật Thánh Lễ Thêm Sức Hòn Gai 9g00
Lão Phú 18g30
 
 
 Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023
Văn Phòng Tòa Giám mục