Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Điện, thân phụ cha Giuse Nguyễn Văn Tùng

29