Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Năm 2018

Bài giảng Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông