Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Khen, thân mẫu nữ tu Maria Trần Thị Hoa