Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Ơn Chữa Lành - Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Ơn Chữa Lành - Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân - ĐC Giuse Vũ Văn Thiên


Hiệu quả cùa Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân - ĐC Giuse Vũ Văn Thiên