Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo lý: Vì sao khi phạm tội phải đi xưng tội - Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Giáo lý: Vì sao khi phạm tội phải đi xưng tội - Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Giáo lý - Phải xưng những tội nào - Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Giáo lý - Thế nào Tội nhẹ - Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Giáo lý - Thế nào Tội Trọng - Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Giáo Lý : Tính Liên Đới Của Tội - Đc Giuse Vũ Văn Thiên