Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ giỗ 18 năm Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương (1999 - 2017)

Bài giảng Lễ giỗ 18 năm Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương (1999 - 2017)