Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật 25 TN - Năm A - 2017

Bài giảng Chúa Nhật 25 TN - Năm A  - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật 25 TN - Năm A  - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Chúa Nhật 24 TN - Năm A  - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 24 TN - Năm A  - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 23 TN - Năm A  - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 23 TN - Năm A  - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông