Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên - Năm B

Bài giảng Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên - Năm B - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên - Năm B - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên - Năm B - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên - Năm B - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên - Năm B - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông