Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Nghi thức nhận Sứ vụ Chính tòa Giáo phận Vinh của Đức Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long