Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài 9: Người Trẻ tích cực hoạt động nhằm nâng cao phẩm giá con người

Ban Mục vụ Giới trẻ thực hiện