Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài 7: Người Trẻ tham dự vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa

Thực hiện: Ban TTGP