Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lời có uy quyền - Thứ Ba tuần 22 mùa Thường niên (Lc 4, 31-37)