Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hãy Có Lòng Nhân - Thứ Hai tuần 2 mùa Chay (Lc 6, 36-38)