Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Điều không được phép làm - Thứ Bảy tuần 22 mùa Thường niên (Lc 6, 1-5)