Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Con Người Sẽ Là Một Dấu Lạ - Thứ Tư tuần 1 mùa Chay (Lc 11, 29-32)