Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Anh Giơ Tay Ra! - Thứ Tư tuần 2 mùa Thường niên (Mc 3, 1-6)