Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo phận Hải Phòng: Thánh lễ Truyền Dầu

  
Ban TTGP thực hiện