Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Thánh lễ Tro lúc 07h00 ngày 17/02/2021

Thánh lễ Tro khai mạc Mùa chay thánh tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 07h00 ngày 17/02/2021

 

Ban Truyền thông Giáo phận thực hiện