Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 8/2022

Trong tinh thần hiệp thông, TGM xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 8 năm 2022
THONG BAO T8

LỊCH MỤC VỤ THÁNG 8 NĂM 2022
NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
01/8 Hai Lễ Giỗ Cha Giản Tân Kim 9g30
02/8 Ba Thường Huấn BHG Hạt Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
4/8 Năm Lễ Phong Chức Phó Tế Nhà thờ Chính Tòa 9g00
Lễ Đền Thánh Antôn Xâm Bồ 18g00
5/8 Sáu Lễ khấn Hiệp hội con ĐM TSTM TTMV 6g00
Lễ Lòng Thương Xót Hải Dương 15g00
6/8 Bảy Lễ Mừng Công Nhà Thờ Đồng Giá 9g30
Lễ Thêm Sức Suý Nẻo 18g00
7/8 Chúa Nhật Lễ Thêm Sức Vạn Hoạch 9g00
Lễ Thêm Sức Liễu Dinh 18g00
8/8 Thứ Hai Lễ Bổn Mạng HĐ Đaminh Kẻ Sặt 9g00
Lễ Thêm Sức Đồng Bình 18g30
10/8 Lễ Làm Phép Cung Thánh Phần Lâm 9g30
11-18/8 Năm Mục vụ Ban Mê Thuột    
19/8 Sáu Lễ Thêm Sức Hữu Quan 18g30
20/8 Bảy Lễ Tạ Ơn Trùng Tu Thanh Xá
(Gx Phương Quan)
9g00
Lễ Thêm Sức Mạo Khê 19g00
21/8 Chúa Nhật Lễ Thêm Sức Thắng Yên 9g00
Lễ Thêm Sức Đông Côn 18g00
22/8 Hai Lễ Thêm Sức Hà Khẩu 10g00
23/8 Ba Lễ Làm Phép Trùng Tu An Quý 9g00
25/8 Năm Thường Huấn BHG Hạt Hòn Gai Cửa Ông  
26-27/8 Sáu Thường Huấn Liên Tu Sĩ TTMVGP  
28//8 Chúa Nhật Lễ Thêm Sức Tiên Đôi 9g00
Lễ Thêm Sức Đông Tân 18g00
30/8 Ba Thường Huấn BHG Hạt Mạo Khê Mạo Khê  
31/8 Lễ Thêm Sức Phương Quan 19g00
 
 
 
Hải Phòng, ngày 30 tháng 7 năm 2022
Văn Phòng Tòa Giám Mục