Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lúc 18h30 ngày 23/5/2021

Thánh lễ trực tuyến kính Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 18h30 ngày 23/5/2021.
Ban TTGP thực hiện