Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Bài giảng Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm C - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Năm C - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Năm C - Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Năm C - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Năm C - Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Năm C - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C - Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật 1 Phục Sinh - Năm C - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông