Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tổng thống Mỹ đầu tiên Tuần Hành Phò Sinh, vinh danh Chúa và các giá trị sự sống

Tổng thống Mỹ đầu tiên Tuần Hành Phò Sinh, vinh danh Chúa và các giá trị sự sống