Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận xứ Mạn Nhuế của cha Antôn Vũ Ngọc Thạch

  

Ban TT Giáo xứ Nhân Nghĩa