Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Nhận định đầu năm của tờ La Croix. Triển vọng Việt Nam có tân Hồng Y trong năm 2020.

Nhận định đầu năm của tờ La Croix. Triển vọng Việt Nam có tân Hồng Y trong năm 2020.