Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Nghi thức nhận xứ Xâm Bồ của linh mục Gioakim Nguyễn Đình Hiệp