Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo Hội Năm Châu 23/10/2017: Lễ Tuyên Thánh cho 35 vị tân hiển thánh

Giáo Hội Năm Châu 23/10/2017: Lễ Tuyên Thánh cho 35 vị tân hiển thánh