Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giám Mục Trung Quốc hô hào yêu chế độ hơn yêu mến Giáo Hội, trọng phép nước hơn phép đạo

Giám Mục Trung Quốc hô hào yêu chế độ hơn yêu mến Giáo Hội, trọng phép nước hơn phép đạo