Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Diễn từ của ĐTC giữa trời mưa như nhỏ lệ tại đền các vị tử đạo và nơi bom nguyên tử rớt xuống

Diễn từ của ĐTC giữa trời mưa như nhỏ lệ tại đền các vị tử đạo và nơi bom nguyên tử rớt xuống