Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Diễn tiến rất buồn: Lễ tuyên Chân Phước cho ĐTGM Fulton Sheen bất ngờ bị đình lại

Diễn tiến rất buồn: Lễ tuyên Chân Phước cho ĐTGM Fulton Sheen bất ngờ bị đình lại