Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời về vấn đề: Quyền trên thân xác người phối ngẫu