Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài 10: Người Trẻ dấn thân xây dựng Tự do, Công bằng và Dân chủ

  Ban Mục vụ Giới trẻ thực hiện