Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giới thiệu các ứng viên Phó tế ngày 12 tháng 5 năm 2020

Ban TTGP thực hiện