Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Video - Bài 3: Người trẻ trưởng thành tình yêu và tính dục (Giáo lý năm Giới trẻ năm 2020)

Chương trình Giáo lý dành cho Giới trẻ giáo phận Hải Phòng năm 2020.
Bài 3: Người trẻ trưởng thành tình yêu và tính dục   
    Ban Mục vụ Giới trẻ