Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh lễ Lòng Chúa Thương Xót tại giáo họ Trại Bình

Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh - Lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, Đức cha Giuse về thăm mục vụ và dâng Thánh lễ tại Linh đài Lòng Chúa Thương xót giáo họ Trại Bình (giáo xứ Bình Hoàng).
Ban TTGP 
Trai Binh (1)
Trai Binh (2)
Trai Binh (3)
Trai Binh (4)
Trai Binh (5)
Trai Binh (6)
Trai Binh (7)
Trai Binh (8)
Trai Binh (9)
Trai Binh (10)
Trai Binh (11)
Trai Binh (12)
Trai Binh (13)
Trai Binh (14)
Trai Binh (15)
Trai Binh (16)
Trai Binh (17)
Trai Binh (18)
Trai Binh (19)
Trai Binh (20)
Trai Binh (21)
Trai Binh (22)
Trai Binh (23)
Trai Binh (24)
Trai Binh (25)
Trai Binh (26)
Trai Binh (27)
Trai Binh (28)
Trai Binh (29)
Trai Binh (30)
Trai Binh (31)
Trai Binh (32)
Trai Binh (33)
Trai Binh (34)
Trai Binh (35)
Trai Binh (37)
Trai Binh (38)
Trai Binh (41)


Trai Binh (42)
Trai Binh (40)
Trai Binh (43)
Trai Binh (44)
Trai Binh (45)
Trai Binh (39)
Trai Binh (46)