Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Nghe giảng lễ giỗ mãn tang Đức ông Lau-ren-xô Phạm Hân Quynh