Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Các Bài giảng Trong Tuần Thánh - Năm 2018

Bài giảng Thánh Lễ Tiệc Ly - Năm 2018 - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Lễ Truyền Dầu - Năm 2018 - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm 2018 - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm 2018 - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông