Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Thánh Lễ tạ ơn 100 năm Gx Đồng Xá ngày 01.10.2017

Bài giảng Thánh Lễ tạ ơn 100 năm Gx Đồng Xá ngày 01.10.2017