Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 02.06.2017

Bài giảng Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 02.06.2017