Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm A

Bài giảng - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Năm A


Bài giảng - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm A - Cha Giuse Thông


Bài giảng - Lễ Chúa Thăng Thiên - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Năm A

Bài giảng - Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm A - Cha Giuse Thông

Bài giảng - Chúa Nhật VI Phục Sinh - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng - Chúa Nhật VI Phục Sinh - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông