Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng CN 8 Thường Niên - Năm A (2017)

Bài giảng Chúa Nhật 8 Thường Niên - Năm A (2017) - Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật 8 Thường Niên - Năm A - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Chúa Nhật 7 Thường Niên - Năm A (2017) - Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật 7 Thường Niên - Năm A - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm A (2017) - Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm A - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm A (2017) - Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm A - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông