Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Các bài giảng Chúa Nhật 1-5 Mùa Chay - Năm B (2018)

Bài giảng Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Năm 2018


Bài giảng Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Năm 2018


Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Năm 2018


Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Năm 2018


Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Năm 2018


Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Năm 2018


Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Năm 2018


Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Năm 2018