Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A

Bài giảng Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô Quan Thầy Caritas Hải Phòng 24.09.2017
Bài giảng Chúa Nhật 26 TN - Năm A  - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật 26 TN - Năm A  - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô Quan Thầy Caritas Hải Phòng 24.09.2017